Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelő: Ballavári Tímea

telefonszám: +36 30 315 4849
e-mailttm@teremtotarot.hu
honlapwww.teremtotarot.hu

Adatkezelő 

Ballavári Tímea, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Kliensei személyhez fűződő jogait, ezért ismerteti az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely weboldalán elektronikusan érhető el.

Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.

Személyes adatokat az Adatkezelő előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizennyolc éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a vele munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

1. Fogalmak

1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe, melynek célja a kapcsolattartás.

1.3. Különleges adat:  testi-lelki egészségi állapotra vonatkozó és születési adatok.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása – Nyilatkozat -,  amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.6. Adatkezelés:  az adatokon végzett bármely művelet gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása és megsemmisítése.

 

2. Az adatkezelés céljai

2.1. A weboldal

A weboldal üzenetküldő felületén keresztül e-mail küldésére van lehetőség az érdeklődő számára. Az Adatkezelő a személyes adatokat kapcsolattartás céljából kezeli.

2.1. A Facebook oldal

A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érdeklődő az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamokat.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki.

 

4. Jogorvoslat

4.1. Törlés és zárolás, tiltakozás 

A személyes adat törlése és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Info.tv. 17. § – 21.§- ban foglaltak irányadóak.

4.2. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első 2:51. § – 2:54. § foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

4.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, sérelemdíj követelhető, de mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.